Цифрові колекції
thumb
Україна. Київ. Бабин Яр
Ukraine. Kyiv. Babyn Yar

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, пов’язані з трагедією Бабиного Яру – урочища в Києві, у якому впродовж двох років від 29 вересня 1941р. до 29 вересня 1943 р. було знищено понад 100 тис. євреїв, ромів, українців та представників інших національностей. Колекційне зібрання презентує документи, листи та щоденники, що свідчать про злочини нацистів; світлини, книги, особисті речі киян, чиї долі були пов’язані з подіями Голокосту в Україні, та інші музейні пам’ятки, що торкаються цієї болючої сторінки історії ХХ століття.

The collection represents the digitized artifacts of fund collection connected with the tragedy of Babyn Yar – a ravine in Kiev, where for two years from September 29, 1941 to September 29, 1943 more than 100 thousand Jews, Gypsies, Ukrainians and other nationalities were killed. The collection presents documents, letters and diaries certifying the crimes of the Nazis; photographs, books, personal belongings of the residents of Kiev, whose fates were connected with the events of the Holocaust in Ukraine and other museum relics concerning this painful page of the history of the twentieth century.

thumb
Діловодний архів Андрія Михалевича
Archive of Andrii Mykhalevych

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання з архіву Андрія Михалевича, які передала Рівненська обласна організація Всеукраїнського братства ОУН-УПА у 2008 р. Одразу розпочалася копітка науково-дослідницька та реставраційна робота. Було реконструйовано життєві віхи «автора» архіву – Андрія Михалевича («Кос», «Денис», «13-й» загинув у 1951 р. в результаті спецоперації органів радянської держбезпеки), проведено всі необхідні реставраційно-консерваційні заходи. За кілька років складного процесу реставрування 234 реліквії архіву (третина з них, на жаль, у фрагментах) були підготовлені для ретельного наукового опрацювання, аналізу, систематизації та подальших поглиблених наукових досліджень. У науковий обіг уведено унікальний документальний масив періоду 1943 – 1950 рр., що вважається одним із вагомих поповнень джерельної бази з вивчення українського визвольного руху середини ХХ ст.

The collection contains digitized artifacts of the fund collection from Andrii Mykhalevych's archive, which was handed over by the Rivne Oblast Organization of the All-Ukrainian Brotherhood of OUN-UPA in 2008. And a tumultuous research and restoration work immediately has begun. The life milestones of the “author” of the archive – Andrii Mykhalevych (“Kos”, “Denys”, “13” who was killed in 1951 as a result of a special operation of the organs of the Soviet state security) were reconstructed, and all necessary restoration and conservation measures were carried out. The 234 relics from archive (a third of them, unfortunately, in fragments) were prepared for a thorough scientific study, analysis, systematization and further in-depth scientific research for several years of the complex process of restoration. A unique documentary array of the period of 1943-1950 has been in scientific circulation, which is considered the one of the significant replenish of the source base for the study of the Ukrainian liberation movement in the middle of the twentieth century.

thumb
Діти
Children

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, що репрезентують дитину й дитинство у вимірі війни – у часі, коли її довколишній простір комфорту цілковито поруйновано. Сама ж дитина заради виживання власного й, нерідко, оточуючих її людей, вимушено приймає правила гри дорослого світу... Фондозбірня Музею містить чисельну автентику, що допомагає на глибинному рівні відчути буття цієї найбільш неготової та незахищеної верстви в умовах різноштибних катаклізмів. Це свідоцтва про народження та хрещення дітлахів, різноманітна документація, пов’язана з вихованням та навчанням, шкільне приладдя, листи, малюнки, речі, світлини, інші матеріали тих, чиє дитинство припало на часи вирування Другої світової.

The fund collection presents digitized artifacts that represent the child and childhood in the dimension of war – at a time when his comfort in surrounding space was completely destroyed. The child himself, for the sake of his own survival and often people around him, is forced to accept the rules of game of adult world... The museum fund collection contains numerical authenticity, which helps to feel at a deep level the existence of the most unprepared and vulnerable population segments in the conditions of various cataclysms. These are birth and baptismal certificates for children, various documents related to upbringing and education, school supplies, letters, drawings, things, photos and other materials of those whose childhood was during the Second World War.

thumb
Українці – Праведники народів світу
Ukrainians – Righteous Аmong the Nations

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, пов’язані з українцями, які отримали почесне звання Праведників народів світу. Колекційне зібрання презентує документи, листи, фотографії, щоденники та особисті речі, що розповідають про унікальні історії порятунку євреїв у роки Голокосту та висвітлюють обставини порятунку й постаті рятівників. Станом на 1 січня 2022 р. звання «Праведник народів світу» удостоєні 2691 українець. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце (після Польщі, Нідерландів та Франції).

The collection represents the digitized artifacts of fund collection connected with Ukrainians, who were awarded with «Righteous Among the Nations» award. The collection represents documents, letters, photographs, diaries and personal things telling about the unique history of Jews' salvation during the Holocaust and highlighting the circumstances of salvation and the figure of saviors. As of January 1, 2022, 2691 Ukrainians were awarded "Righteous Among the Nations" award. According to this number Ukraine ranks fourth in the world (after Poland, Netherlands and France)

thumb
Голокост
Holocaust

У колекції представлено оцифровану музейну автентику, пов’язану з Голокостом. Презентовані матеріали висвітлюють нацистську політику переслідування та знищення євреїв, зокрема й на українських теренах. Колекція містить документи, листи та щоденники, які свідчать про злочини нацистів; світлини, книжки, особисті речі людей, чиї долі були пов’язані з подіями Голокосту, включає артефакти, які розповідають про історії порятунку приречених та про їхніх рятівників.

The collection features the digitized museum authenticity related to the Holocaust. The presented materials cover the Nazi policy of persecution and extermination of Jews, including in Ukraine. The collection contains the documents, letters and diaries that testify to the crimes of the Nazis; the photographs, books, personal belongings of people whose destinies were connected with the events of the Holocaust, and it includes artifacts that tell the stories of the rescue of the doomed and their saviors.

thumb
Під прапорами союзників
Under the flags of the Allies

У колекції представлено оцифровані джерела фондового зібрання Музею, пов’язані з участю українців у бойових діях регулярних армій та парамілітарних формацій країн антигітлерівської коаліції. Розкидані воєнним вихором по всьому світу, тисячі українців билися з ворогом у Тихоокеанському регіоні, Малій Азії, Північній Африці та Європі. Численні матеріали – світлини, документи, нагороди, малюнки, особисті речі учасників цих подій – висвітлюють реалії буття українців у складі мілітарних формувань та їхній внесок у перемогу над нацизмом і фашизмом.

The collection represents digitized artifacts of fund museum collection connected with participation of Ukrainians in the hostilities of regular armies and paramilitary formations of the the Allies of World War II. Thousands of Ukrainians widely dispersed by war around the world fought with enemy in the Pacific, Asia Minor, North Africa and Europe. Numerous artifacts - photographs, documents, awards, paintings and personal things telling about Ukrainian context in military formations and their contribution to the victory against Nazism and fascism.