Цифрові колекції
Назва: Діловодний архів Андрія Михалевича
Archive of Andrii Mykhalevych

Створювач: Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
виробник (контент) Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
виробник (програмне забезпечення) Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ
Стислий опис: У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання з архіву Андрія Михалевича, які передала Рівненська обласна організація Всеукраїнського братства ОУН-УПА у 2008 р. Одразу розпочалася копітка науково-дослідницька та реставраційна робота. Було реконструйовано життєві віхи «автора» архіву – Андрія Михалевича («Кос», «Денис», «13-й» загинув у 1951 р. в результаті спецоперації органів радянської держбезпеки), проведено всі необхідні реставраційно-консерваційні заходи. За кілька років складного процесу реставрування 234 реліквії архіву (третина з них, на жаль, у фрагментах) були підготовлені для ретельного наукового опрацювання, аналізу, систематизації та подальших поглиблених наукових досліджень. У науковий обіг уведено унікальний документальний масив періоду 1943 – 1950 рр., що вважається одним із вагомих поповнень джерельної бази з вивчення українського визвольного руху середини ХХ ст.

The collection contains digitized artifacts of the fund collection from Andrii Mykhalevych's archive, which was handed over by the Rivne Oblast Organization of the All-Ukrainian Brotherhood of OUN-UPA in 2008. And a tumultuous research and restoration work immediately has begun. The life milestones of the “author” of the archive – Andrii Mykhalevych (“Kos”, “Denys”, “13” who was killed in 1951 as a result of a special operation of the organs of the Soviet state security) were reconstructed, and all necessary restoration and conservation measures were carried out. The 234 relics from archive (a third of them, unfortunately, in fragments) were prepared for a thorough scientific study, analysis, systematization and further in-depth scientific research for several years of the complex process of restoration. A unique documentary array of the period of 1943-1950 has been in scientific circulation, which is considered the one of the significant replenish of the source base for the study of the Ukrainian liberation movement in the middle of the twentieth century.
Охоплення:
Мова: Українська
Відношення:
Дата створення: 2017-11-17
Формат:
Тип:
Ідентифікатор: https://digital.warmuseum.kyiv.ua/collections/13
Джерело:
Автори, права: виробник (контент) © Національний музей історії України у Другій світовій війні, 2017. виробник (програмне забезпечення) © Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ, 2016.  
Права на депозитарій (фонд, колекцію): Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Об'єктів: 182