Цифрові колекції
thumb

Голокост
Holocaust

Одним із демографічно та географічно наймасштабніших антигуманних діянь часів Другої світової війни є Голокост – систематичне винищення європейського єврейства нацистською Німеччиною та її союзниками. Загалом було страчено близько 6 млн євреїв, серед яких – 1,5 млн жителів українських теренів.

Презентована колекція наративує матеріали, які висвітлюють нацистську расову політику, ґрунтовану на знеціненні життя, методи та інструменти, націлені на дискримінацію, остракізм, обмеження й повне позбавлення індивідуальної свободи, дегуманізацію, тортурування й, зрештою, знищення (пропаганда, табірна система, гетто, практика багатолюдних ліквідацій через розстріли, газові камери тощо).

Контентом рубрики є також особиста автентика (документи, листи, щоденники, світлини, книжки, речі) жертв, злочинців, свідків, що рельєфно олюднює, персоніфікує, гранулює колективні портрети учасників та очевидців трагічних подій.

Численні артефакти візуалізують Голокост на українських землях, позначений брутальними формами насильства. Перші й одні з наймасштабніших нацистських екстермінаційних акцій у Європі відбулись у м. Кам’янець-Подільський та м. Київ уже влітку й восени 1941 р., відтак саме вони дали кривавий відлік «Голокосту від куль» і поширили практику масових убивств на інші осереддя скоєння злочину на східноєвропейських теренах.

Колекція включає також музейні предмети, які розповідають про найвищі вияви людяності, а саме про історії порятунку, висвітлюючи постаті як пошанованих, так і досі невизнаних українських праведників-рятівників.


          One of the demographically and geographically largest inhumane acts of the Second World War is the Holocaust – the systematic extermination of European Jewry by Nazi Germany and its allies. In total, about 6 million Jews were executed, including 1.5 million of residents of Ukraine.

The presented collection narrates the materials that cover the Nazi racial policy based on the devaluation of life, the methods and tools that aimed at discrimination, ostracism, restriction and complete deprivation of individual freedom, dehumanization, torture and, ultimately, destruction (propaganda, camp system, ghetto, practice of large-scale liquidations through executions, gas chambers, etc.).

The content of the column is also the personal authenticity (documents, letters, diaries, photos, books, personal belongings) of victims, criminals, witnesses, which clearly humanizes, personifies, and granulates collective portraits of participants and eyewitnesses of tragic events.

Numerous artifacts visualize the Holocaust in Ukraine, marked by brutal forms of violence. The first and one of the largest Nazi extermination actions in Europe took place in Kamianets-Podilskyi and in Kyiv in summer and in autumn of 1941, so they gave a bloody countdown of the “Holocaust by Bullets” and spread the practice of mass murder to other centers of committing a crime in Eastern Europe.

The collection also includes museum objects that tell about the noblest manifestations of humanity, namely the stories of salvation, highlighting the figures of both revered and still unrecognized Ukrainian Righteous Saviors.