Цифрові колекції
thumb

Україна. Київ. Бабин Яр
Ukraine. Kyiv. Babyn Yar


"Україна. Київ. Бабин Яр"
Із фондового зібрання Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

"Ukraine. Kyiv. Babyn Yar"
From Fund Collection of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex

У мартирологу нескінченних злочинів нацистів у роки Другої світової війни особливе місце посідає Бабин Яр – урочище в Києві, якому судилося стати одним із найжахливіших прикладів жорстокості карально-репресивного механізму нацистського «нового порядку». 29 вересня трагічного 1941р. тут розпочалися масові розстріли євреїв, згодом військовополонених, заручників із числа мирних мешканців, учасників руху Опору. Бабин Яр став синонімом величезного людського горя, знаним у всьому світі символом Голокосту, найбільшою братською могилою в Україні. Упродовж двох років тут було знищено понад 100 тис. євреїв, ромів, українців та представників інших національностей. В Ізраїлі в Національному Меморіалі Катастрофи (Шоа) і Героїзму «Яд Вашем» назва «Бабин Яр», як виняток, викарбувана у «Долині громад» серед п’яти тисяч єврейських громад зі всього світу, які були знищені під час Другої світової війни.
Матеріали більшості персональних комплексів жертв та свідків трагедії Бабиного Яру співробітники музею збирали понад 40 років. Нині фондозбірня Національного музею історії України у Другій світовій війні налічує більш ніж    300 одиниць музейних предметів із цієї теми. У колекції – матеріали Лазаря Брагінського, Гені Баташової, Якова Константинова, Данила Бурлакова, Костянтина Гупала, Олексія Лазуренка, Олени Теліги та багатьох інших.
Справжніми реліквіями фондового зібрання стали чотири книги, що належали єврейській родині, яка загинула в Бабиному Яру у вересні – жовтні 1941р., а напередодні трагедії залишила їх своїм українським сусідам. У 2007р. книги на довічне зберігання до музею передав Гілярій Лапицький. Це –  Біблія, молитвослов Сидур, легендарна частина Талмуда з коментарями та Седер-Селіхот (молитви на відпущення гріхів).
Серед матеріалів, що вважаються по-музейному унікальними, – особисті речі жертв трагедії, які знайшов у перші повоєнні місяці на місці злочину тоді ще підліток Ілля Левітас (у 1989 – 2014рр. – голова Єврейської ради України, Президент Ради національних товариств України, голова фонду «Пам’ять Бабиного Яру»).
Особливу цінність мають інформаційні документи про осіб, загиблих у Бабиному Яру, які надали кияни після визволення міста від нацистів, та свідчення колишніх учасників й очевидців подій на Київському судовому процесі.
Кожен документ, кожен предмет цієї колекції розкриває антилюдську сутність нацизму, засуджує будь-які прояви ксенофобії та шовінізму, підтверджує, що найвищою цінністю є людське життя, застерігає людство від можливості повторення трагедії Бабиного Яру.
Музей презентує лише окремі артефакти фондового зібрання, що торкаються цієї болючої сторінки історії ХХ століття. Вашій увазі пропонуються 53 музейні пам’ятки, пов’язаних із трагедією Бабиного Яру. Серед них – документи, лист та щоденник, що свідчать про злочини нацистів; фотографія місця масових розстрілів; світлини киян – Михайла Корхуна, Лева Зісмана, Василя та Ольги Борейків, чиї долі були пов’язані з подіями Голокосту в Україні; Біблія загиблої єврейської родини, а також друкарська машинка письменника Анатолія Кузнєцова, на якій був набраний текст роману-документа «Бабин Яр».
 
In martyrology of endless crimes of the Nazis during the Second World War the Babyn Yar occupies a special place. It was the ravine in Kyiv which was destined to become one of the most horrific examples of cruelty of punitive repressive mechanism of Nazi "new order". On September 29th, 1941 here it has begun the mass shootings of Jews, later prisoners of war, the hostages among the civilians, members of the resistance movement. Babyn Yar has become a synonym of immense of human misery, a symbol of the Holocaust that known all over the world and the largest mass grave in Ukraine. For two years there has been murdered more than 100 thousand the Jews, the Romany people, the Ukrainians and the representatives of other nationalities. In Israel in the National Memorial of the Shoah (Shoah) and Heroism "Yad Vashem" the name "Babyn Yar" is as an exception minted in the "Valley of Community" among the five thousand Jewish communities around the world that were murdered during the Second World War.
The materials of the majority of personal complexes of victims and witnesses of Babyn Yar tragedy the museum research staff has collected for over 40 years. Now the fund collection of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War includes more than 300 pieces of exhibits on this topic. In collection there are materials of Lazar Brahinskyi, Heni Batashova, Mykhailo Korkhun, Yakov Konstantynov, Danylo Burlakov, Kostiantyn Hupalo, Oleksii Lazurenko, Olena Teliha and many others.
The real relics of the fund collection were four books that belonged to a Jewish family which died in Babyn Yar in September - October 1941, and on the eve of the tragedy it has left them to their Ukrainian neighbors. In 2007 Hiliarii Lapytskiy gave the books to the museum on the eternal storage. They are the Bible, the Jewish prayer book Siddur, the legendary part of the Talmud with comments and Cedar-Selichot (prayers for the forgiveness of sins).
Among the materials which are considered in the museum as the unique ones there are personal belongings of victims of the tragedy. They were found in the early postwar months at the crime scene by then still a teenager of Illia Levitas (in 1989 – 2014 – Chairman of the Jewish Council of Ukraine, President of National Societies of Ukraine, Chairman of the Foundation "Remembrance of Babyn Yar").
The particular value are the information documents about people murdered in Babyn Yar, which were given by Kyiv citizens after the liberation of city from the Nazis, and the testimony of former participants and eyewitnesses of the events on Kyiv trial.
Every document, every piece of this collection reveals the anti-human nature of Nazism, condemns any manifestation of xenophobia and chauvinism, confirms that the highest value is a human life, warns the humanity against the possibility to repeat the tragedy of Babyn Yar.
The museum presents only separate artifacts of the fund collection connected with this painful page of the history of the twentieth century. 53 museum items related to the Babyn Yar tragedy are offered to your attention. Among them there are the documents, the letter and the diary affirming the crimes of the Nazis; the photograph of the place of mass shootings; the photos of Kyiv residents such as Mykhailo Korkhun, Lev Zisman, Vasyl and Olha Boreiko whose destinies were connected with the events of the Holocaust in Ukraine; the Bible of the perished Jewish family and the typewriter of Anatolii Kuznietsov who used it for typing the text of a document in the form of a novel “Babyn Yar”.