Цифрові колекції

Вказівки батькам у вихованні дітей. 1949

Instructions for parents in raising children. 1949

Важливим напрямом діяльності українського націоналістичного підпілля та збройного повстанства в боротьбі з кремлівським режимом був випуск брошур та листівок пропагандивно-виховного змісту задля плекання української молоді. Одним із підпільних видавничих осередків повстанців стала друкарня ім. Якова Бусола–«Київського» в с. Чернихів (Зборівський район Тернопільської області) біля р. Серет. 1 липня 1952 р. типографію було знищено радянськими органами держбезпеки

An important line of activity

Важливим напрямом діяльності українського націоналістичного підпілля та збройного повстанства в боротьбі з кремлівським режимом був випуск брошур та листівок пропагандивно-виховного змісту задля плекання української молоді. Одним із підпільних видавничих осередків повстанців стала друкарня ім. Якова Бусола–«Київського» в с. Чернихів (Зборівський район Тернопільської області) біля р. Серет. 1 липня 1952 р. типографію було знищено радянськими органами держбезпеки

An important line of activity of the Ukrainian nationalist underground and armed uprising in the fight against the Kremlin regime was the publication of brochures and leaflets of propaganda and educational content for the sake of nurturing Ukrainian youth. One of the underground publishing centers of the rebels was the printing house named after Yakov Busol – “Kyiv” Chernykhiv village (Zboriv district of Ternopil region) near the Seret river. On July 1, 1952, the printing house was destroyed by Soviet state security agencies

Фото предмета
Відомості про об'єкт
Автор або виробник Друкарня крайового проводу ОУН ім. Якова Бусола–«Київського»
Printing house of the OUN regional leadership named after Yakov Busol –“Kyiv”
Назва Вказівки батькам у вихованні дітей
Instructions for parents in raising children
Походження 1949
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. Main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Брошури
Про оригінал
Опис оригіналу У м’якій обкладинці жовтуватого кольору. Назва і рік видання друкованими літерами чорного кольору. У розвороті – двобічний друк
In a yellow soft cover. Name and year of publication in block letters in black color. In a centerfold – double-sided printing
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений, плями, кути заломлені, відсутні фрагменти, сліди від намокання, розриви по краях (близько 0,5–0,1 см), відреставрований
Yellowed, frayed, dirty, spots, bent corners, there are no fragments, traces of moisture, tears at the edges (about 0.5-0.1 cm), restored
Склад / Комплект Частин : 4
Фізичні характеристики Розміри: Size: 14,0х10,0 см/cm
12 арк.12 sheets
Матеріал Папір. Paper
Техніка Друк ч/б. Black and white printing
Історія оригіналу Створення: Produced : II чверть ХХ ст. Second quarter of the XX century. Точна дата: Date: 1949. Місце : Place: Зборівський р-н.,Тернопільська обл., Україна. Zboriv district, Ternopil region, Ukraine
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Українська. Ukrainian
Анотація

Містить 24 пункти, щодо національно свідомого виховання дітей в умовах більшовицької окупації. ОУН закликала батьків учити дітей належного ставлення до українських повстанців, зокрема, не заважати підпільній роботі, допомагати розвідкою, придбанням потрібного майна і т. п. Особливо акцентувалося на необхідності збереження пам’яті про повстанців, вивчення вітчизняної літератури та фольклору, отримання фахової освіти, бойкотування комсомольських та піонерських організацій, що розцінювались як загроза для майбутнього виховання української молоді
Contains 24 points on nationally conscious of upbringing of children under Bolshevik occupation. The OUN called on the parents to teach their children to treat proper attitude towards the Ukrainian rebels, in particular, not to interfere with underground work, to help with intelligence, to acquire the necessary property, and so on. Particular emphasis was placed on the need to preserve the memory of the rebels, study national literature and folklore, receive professional education, boycott Komsomol and pioneer organizations, which were seen as a threat to the future education of Ukrainian youth

Теми Український визвольний рух. Підпільні друкарні ОУН. Національно-патріотичне виховання дітей в західноукраїнському регіоні у 1940-ві–1950-ті рр. Соціогуманітарні складники війни. Діти. Ukrainian liberation movement. OUN underground printing houses. National and patriotic upbringing of children in the western Ukrainian region in the 1940s – 1950s. Socio-humanitarian components of the war. Children
Періоди і дати II чверть ХХ ст. Second quarter of the XX century
Території, міста Україна, Тернопільська обл., Зборівський р-н. Ukraine, Ternopil region, Zboriv district
Пошукові терміни Україна, Тернопільщина, ОУН, друкарня ім. Якова Бусола, пропагандивні матеріали ОУН, діти, радянські органи держбезпеки. Ukraine, Ternopil region, OUN, printing house named after Yakov Busol, OUN propaganda materials, children, Soviet state security agencies
Відомості про ресурс
Тип контента Зображення
Додаткові формати image/jpeg (7 files : 6.96 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/1009
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/1009
Дата онлайнової публікації 2022-01-27
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (digitizing, photo editing) by : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex