Цифрові колекції

Перелік дітей – вихованців київських сиротинців за 1945–1961 рр. 19.01.1971

List of children – pupils of Kyiv orphanages in 1945–1961. 19.01.1971

Навесні 1945 р., після часткової медичної реабілітації, до Києва в спеціально облаштовані будинки прибули діти – колишні малолітні в’язні нацистських концентраційних таборів. 283 сироти (142 з Аушвіцу) потрапили до спецбудинку № 13. Створений на базі сиротинцю для дітей загиблих фронтовиків і партизанів, функціонував із весни 1945 р. до літа 1962 р. За цей час його вихованцями стали понад 600 дітей. Документацію по архівних матеріалах Київського міського відділу народної освіти укладено Володимиром

Навесні 1945 р., після часткової медичної реабілітації, до Києва в спеціально облаштовані будинки прибули діти – колишні малолітні в’язні нацистських концентраційних таборів. 283 сироти (142 з Аушвіцу) потрапили до спецбудинку № 13. Створений на базі сиротинцю для дітей загиблих фронтовиків і партизанів, функціонував із весни 1945 р. до літа 1962 р. За цей час його вихованцями стали понад 600 дітей. Документацію по архівних матеріалах Київського міського відділу народної освіти укладено Володимиром Литвиновим – журналістом, невтомним реконструктором життєписів маленьких табірників

In the spring of 1945, after partial medical rehabilitation, former little prisoners of Nazi concentration camps arrived in specially equipped houses in Kyiv. 283 orphans (142 from Auschwitz) were sent to № 13. It was created on the basis of an orphanage for children of killed soldiers and guerrillas. It functioned from the spring of 1945 to the summer of 1962. During this time, there were more than 600 children. Documentation on archival materials of the Kyiv City Department of Public Education was compiled by Volodymyr Lytvynov, a journalist and tireless reconstructor of biographies of small prisoners

Відомості про об'єкт
Автор або виробник Автор невідомий
The author is unknown
Назва Перелік дітей – вихованців київських сиротинців за 1945–1961 рр.
List of children – pupils of Kyiv orphanages in 1945–1961
Походження 19.01.1971
Музей, фонд Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Основний фонд. The main fund
Класифікація Писемні пам'ятки
Документи
Про оригінал
Опис оригіналу У саморобній обкладинці білого кольору, назва російською мовою "Загальні списки" (зеленого кольору). Усередину вклеєний учнівський зошит на 52 сторінки в клітинку, частково заповнений однобічним рукописом, у т.ч. у вигляді відомостей (прізвище, імя, по-батькові, дата народження, національність, звідки прибув, куди відбув)

In a homemade white cover; the name is in Russian “General Lists” (green). Inside there is a 52-page student’s notebook in a cell, partially filled with a one-sided handwriting, including the information (surname, name, patronymic, date of birth, nationality, where he/she came from, where he/she went)
Стан збереження та дефекти оригіналу Пожовтілий, потертий, забруднений
Yellowed, frayed, dirty
Склад / Комплект Частин : 1
Фізичні характеристики Розміри / Size: 21,0х14,0 см / cm
1 (один), 26 аркушів / 1 (one), 26 sheets
Матеріал Папір, картон, ручка. Paper, cardboard, pen
Техніка Рукопис. Handwriting
Історія оригіналу Створення : Produced : Друга половина XX ст. The second half of the XXth century. Точні дати: Date: 19.01.1971. Місце : Place: м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Джерело, час, спосіб надходження З архіву Володимира Литвинова – колишнього почесного голови Міжнародного руху колишніх малолітніх в’язнів фашизму
From the archives of Volodymyr Lytvynov – former honorary chairman of the International Movement of Former Juvenile Prisoners of Fascism
Опис інформаційного вмісту
Мова тексту Російська. Russian
Анотація

Містить перелік колишніх маленьких бранців-сиріт, які потрапили до київських спеціальних дитячих будинків № 9 (списки станом на 10.05.1945 р.) і № 13 (списки за 1945–1961 рр.); матеріали з особових справ вихованців Н. Жуковської, З. Адамової, брата й сестри Мокляків за 1945–1947 рр.; реєстр вихователів; копії актів табору для репатрійованих радянських громадян та Київської ради депутатів трудящих до дирекції сиротинців за травень 1945 р.

Contains a list of former young prisoners who were placed in Kyiv special orphanages № 9 (lists as at May 10, 1945) and № 13 (lists as at 1945–1961); materials on personal files of pupils N. Zhukovska, Z. Adamova, brother and sister Mokliak for 1945–1947; register of teachers; copies of repatriation acts of the Soviet citizens and the Kyiv Council of Workers' Deputies to the Orphanage Directorate for May 1945.
Періоди і дати Друга половина XX ст. The second half of the XXth century
Території, міста м. Київ, Україна / Kyiv, Ukraine
Особи, пов’язані з музейним предметом Володимир Литвинов, Volodymyr Lytvynov. Н. Жуковська, N. Zhukovska. З Адамова, Z. Adamova. Мокляки, the Mokliaks
Організації, пов’язані з музейним предметом Соціально-побутові процеси у повоєнному СРСР. Socio-domestic processes in the postwar USSR. Діти. Children. Репатріація. Repatriation. Суспільні рухи, Oб’єднання з організації підтримки постраждалих. Social movements. Associations of victims support
Пошукові терміни Польща, Україна, Київ, нацистські концентраційні табори, Аушвіц, діти, сироти, дитячі будинки, репатріація, Володимир Литвинов, архів
Poland, Ukraine, Kyiv, Nazi concentration camps, Auschwitz, children, orphans, orphanages, repatriation, Volodymyr L
Відомості про ресурс
Тип контента Текст
Додаткові формати image/jpeg (31 files : 70.51 Mb) - фото оригіналу
Позначення типу ресурсу Електронні графічні дані
Примітки про ресурс Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0
Джерело назви: Назва з екрана
URL оцифрованого об’єкта https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/visu/532
URL сторінки з описом https://digital.warmuseum.kyiv.ua/documents/532
Дата онлайнової публікації 2021-04-09
Виробництво Виробник (оцифровування, обробка зображень) : Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
Produced (scans, photo editing) : National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Права
На предмет Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На депозитарій Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На ресурс Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
На метадані Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Memorial complex
Eкспонування
Виставки «Концтабір Аушвіц – український вимір. Дослідження, документи, свідчення»
“Auschwitz Concentration Camp – Ukrainian Dimension. Research, Documents, Evidence”
«Україна. Незакінчена війна...»
“Ukraine. Unfinished War ...”